Благодарим ви, че използвате нашият продукт и услуги. С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на приложението „Благодаря ти“ /„ПОТРЕБИТЕЛ/И”/.

2. Трябва да спазвате всички правила, които ви се предоставят в Услугите.

3. Не злоупотребявайте с Услугите ни. Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Можете да използвате нашите Услуги единствено както е разрешено от закона, включително приложимите закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта. Може да преустановим или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба.

4 .Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин.

5 .Приложението „Благодаря ти“ предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги /„Услугите”/, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

6. Използването на Услугите на приложението Благодаря ти е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.

7. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и „Благодаря ти“ във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством приложението „Благодаря ти“ се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през приложението „Благодаря ти“.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от „Благодаря ти“ услуги оборудване /крайни устройства за достъп до Интернет и достъп до Интернет/.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „Благодаря ти“ услуги да не зарежда, разполага на сървър на „Благодаря ти“ и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „Благодаря ти“ услуги:

3.1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия;

3.2. да уведомява незабавно „Благодаря ти“ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставянитеуслуги;

3.3. да не се представя за друго лице;

3.4. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от „Благодаря ти“ Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на приложението „Благодаря ти“, съответно преустанови използването на Услугите. От момента на прекратяване на регистрацията, договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а „Благодаря ти“ спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от „Благодаря ти“ услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на приложението„Благодаря ти“.

6. „Благодаря ти“ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание.

7. „Благодаря ти“няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

8. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство „Благодаря ти“ съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на „Благодаря ти“ и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на „Благодаря ти“ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

9. „Благодаря ти“ има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

10 „Благодаря ти“ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на „Благодаря ти“ или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми

III.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на приложението, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на приложението „Благодаря ти“ са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на „Благодаря ти“ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Благодаря ти“ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

IV. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Предоставяме Услугите си с уменията и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.

2. „Благодаря ти“ не носи отговорност за пропуснати ползи, приходи или загубени данни, финансови загуби или косвени, специални, произтичащи, примерни или наказателни щети.

3. „Благодаря ти“ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „Благодаря ти“ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

4. „Благодаря ти“ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

5. „Благодаря ти“ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от „Благодаря ти“, независимо дали е дало или не съгласие за това.

V. ПРАВА НА „БЛАГОДАРЯ ТИ“ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

1. „Благодаря ти“ има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на „Благодаря ти“, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на приложението „Благодаря ти“ от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен орган.

VІ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети „Благодаря ти“ и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от „Благодаря ти“ Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. „Благодаря ти“ има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. „Благодаря ти“ полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

3. „Благодаря ти“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

4. „Благодаря ти“ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентният по действащото българско законодателство съд.

 

С уважение: Екипът на „Благодаря ти“